serodiscordant

Tècniques de reproducció assistida en parelles serodiscordants al VIH (Home VIH positiu i dona VIH negativa) amb tècnica de rentat seminal

Què vol dir “parelles serodiscordants”?

Entenem com a parella serodiscordant la parella en què un dels dos membres és seropositiu al virus de la immunodeficiència humana (VIH) i l’altre és negatiu, la qual cosa obliga a l’ús del preservatiu en les relacions sexuals a fi d’evitar la transmissió vírica al membre sa. Aquest fet impossibilita de manera indirecta la possibilitat d'aconseguir descendència.

Què es pot fer per prevenir la transmissió de la infecció al fetus, i des de quan?

Fa uns quinze anys es van publicar els primers naixements de nens sans fills de parelles serodiscordants al VIH, en les quals l’home era positiu i s’havia sotmès a tècniques de rentat seminal. Actualment és una tècnica àmpliament estesa, que té com a objectiu alliberar el semen de les partícules virals capaces de transmetre la infecció.

Quan està indicat el rentat seminal?

Està indicat en aquelles parelles amb desig reproductiu en què l’home es troba infectat pel virus VIH però presenta un curs clínic estable i ben controlat. Cal un informe mèdic que avali aquest requisit.

Per ser inclosos en aquest programa de reproducció, ambdós membres de la parella han de complir requisits idèntics d’altres parelles candidates a tècniques de reproducció assistida, tant pel que fa a l’estudi de la dona com a la quantitat i qualitat espermàtica mínima. S’ha de considerar que el “rentat” sempre redueix dràsticament el nombre d’espermatozoides hàbils del semen ejaculat.

Què és una inseminació amb rentat seminal?

Les dones de les parelles incloses en aquest programa són sotmeses a un tractament d’estimulació de l’ovulació —de la mateixa manera que en les inseminacions artificials de parelles seronegatives— i a un seguiment clínic i ecogràfic per establir la maduració dels fol·licles ovàrics (que contenen els oòcits). Així mateix, en aquest seguiment es comprova la negativitat del VIH en la dona i es desaconsella mantenir relacions sexuals fins al dia de la inseminació.

En el dia fixat com a òptim, es realitzen diversos rentats de les mostres seminals procedents del semen ejaculat, a fi d’intentar alliberar-lo de cèl·lules contaminades pel virus, així com de tota partícula viral residual. Si en la mostra final el laboratori de virologia confirma per tècniques de PCR la negativitat de la detecció de VIH, es procedeix a la inseminació de la pacient. En cas que aquesta determinació resulti dubtosa o positiva, es cancel·la la inseminació i es procedeix a la destrucció total de la mostra seminal.

Quantes inseminacions amb rentat poden fer-se?

En aquestes parelles es poden fer entre tres i sis inseminacions, en funció de la valoració mèdica de cada cas. Si en aquests intents no s’aconsegueix la gestació desitjada, s’aconsella la realització d’una FIV amb microinjecció espermàtica (ICSI). Vegeu apartat “Fecundació in vitro”.

Què és una FIV amb microinjecció espermàtica (FIV-ICSI) en parelles serodiscordants al VIH?

Un cicle de FIV-ICSI amb rentat seminal està indicat en aquelles parelles en què no s’ha aconseguit la gestació mitjançant inseminació o en aquells casos en què la recuperació espermàtica després dels “rentats” és insuficient per a la inseminació però suficient per a la correcta valoració de la PCR viral. També està indicada en les parelles serodiscordants que, a més, consulten per esterilitat.

En aquests casos, els espermatozoides rentats es fan servir de forma diferida, la qual cosa obliga a la seva crioconservació (congelació). Això permet l’acumulació de espermatozoides “rentats” i negatius al virus procedents de diverses ejaculacions en pacients amb una baixa qualitat espermàtica. El cicle de FIV no difereix dels cicles realitzats en parelles VIH negatives.

Hi ha algun risc de transmetre la infecció per VIH?

El rentat seminal minimitza espectacularment la possibilitat de transmissió de la infecció del virus VIH, però encara que aquest sigui un risc mínim, no es pot garantir  la impossibilitat de transmissió de la infecció.

Existeixen altres riscs o efectes secundaris atribuïbles a les tècniques de rentat?

No. Només apareixen molt ocasionalment algunes complicacions que són degudes a les tècniques de reproducció assistida, ja sigui una inseminació o una FIV, i que per tant no tenen cap relació amb el fet d’haver dut a terme un rentat seminal.