biopsia testicular

Biopsia testicular

En què consisteix i com es duu a terme?

La biòpsia testicular és la tècnica utilitzada per a la recuperació d’espermatozoides del testicle (TESE). Aquest procediment es duu a terme en règim ambulatori; és a dir, no requereix l’ingrés del pacient i es practica sota anestèsia local.

En quins casos està indicada?

Aquesta tècnica està indicada en aquells pacients que no ejaculen espermatozoides, tant per l’absència d’aquests en el semen ejaculat, trastorn que es coneix amb el nom d’azoospèrmia, com per defectes funcionals testiculars o obstruccions en les vies seminals. També està indicada quan existeixen trastorns greus que dificulten o impedeixen l’ejaculació del pacient, ja sigui com a conseqüència de malalties diverses o per problemes de tipus psicològic.

Quines proves han de fer-se prèviament?

Un cop indicada la tècnica, a més dels estudis preoperatoris rutinaris i dels habitualment indicats per estudiar l’origen de l’esterilitat, és recomanable que a alguns pacients amb azoospèrmia se’ls descarti també que no siguin portadors del gen anòmal causant de la fibrosi quística.

Com es recuperen els espermatozoides?

Per dur a terme la biòpsia, es realitza en primer terme una incisió escrotal i posteriorment una incisió en el testicle. En aquesta zona es determina si a nivell microscòpic s’observen espermatozoides. En cas afirmatiu, aquests podran ser utilitzats de forma immediata —és a dir, “en fresc”— en el context d’un cicle de fecundació in vitro (FIV), generalment mitjançant microinjecció espermàtica (ICSI), o bé podran utilitzar-se diferidament —és a dir, de forma més tardana— mitjançant la crioconservació dels espermatozoides esmentats.

Es tracta d’una sola biòpsia o poden ser múltiples?

En ocasions, la incisió testicular pot ser múltiple i bilateral; és a dir, pot ser que calgui més d’una incisió en ambdós testicles per aconseguir la recuperació d’espermatozoides. Aquesta multiplicitat ve determinada per la presència o no d’espermatozoides, així com per la seva qualitat.

Com es duu a terme la congelació?

En cas de crioconservació, s’intenta fraccionar el nombre de espermatozoides obtinguts, sempre que la quantitat i qualitat espermàtica ho permeti. Amb això es facilita una possible disponibilitat espermàtica ulterior per a la realització de més d’un cicle de FIV_ICSI.