banc semen2

Banc de semen

Què és un banc de semen?

El banc de semen té com a finalitat la crioconservació (congelació) d’espermatozoides per a la seva utilització diferida en tècniques de reproducció assistida, és a dir, que s’utilitzaran amb posterioritat al moment de la seva ejaculació.

Qui és candidat a criopreservar semen?

Aquests espermatozoides poden procedir de donants anònims que compleixen els criteris de selecció que marca la legislació vigent. També poden ser homes que sol·licitin la criopreservació dels seus propis espermatozoides, ja sigui per indicació mèdica, per exemple abans de sotmetre’s a tractaments que comprometen la seva fertilitat futura, com la quimioteràpia o radioteràpia, o per altres raons de tipus personal o psicològic.

Per a la fecundació in vitro, és necessari disposar de semen en el moment en què es realitzi l’extracció d’òvuls a la parella. Si no és possible obtenir-lo el mateix dia, per motiu de desplaçaments, compromisos laborals, problemes psicològics derivats de l’ansietat que provoca la recollida del semen en un moment precís o per altres raons, es pot recórrer a la criopreservació prèvia del semen.

També sol·liciten la criopreservació seminal alguns homes que pensen sotmetre’s a una vasectomia.

Quant de temps es conserva criopreservat el semen propi?

Les mostres de semen congelades no tenen una data límit per poder ser utilitzades, és a dir, la seva qualitat no es deteriora amb el pas del temps. De tota manera, els pacients estan legalment obligats a comunicar al seu banc el desig de seguir mantenint les mostres i, si fos el cas, a abonar el cost que pugui derivar-se’n.

En cas de mort de l’home, les mostres crioconservades han de ser destruïdes, excepte si l’esmentat pacient n’hagi fet cessió a una persona determinada, en escriptura notarial, per al seu ús en tècniques de reproducció assistida. Aquesta persona disposa d’un termini màxim de dotze mesos per a la seva utilització. Un cop transcorregut el termini, ja no les podrà utilitzar, atès que es procedeix a la destrucció de les mostres encara restants.

En quins casos és necessari recórrer al semen de donant?

Cal recórrer a la donació de semen en casos de parelles amb esterilitat per factor masculí extrem, també en aquelles parelles en què existeix un alt risc de transmissió de malaltia hereditària paterna i en casos de dones amb desig de descendència i sense parella masculina. A més de la donació, cal aplicar una tècnica de reproducció assistida, ja sigui una inseminació artificial o un cicle de fecundació in vitro.